Bibliografija

V. Paulausko kūryba

Natos

Aidai iš svetur. Serija a : mišriam chorui / spaudai parengė Vl. Paulauskas. – [S.l. : s.n.]. – 6 [sąs.].

[Sąs.] 1 : Miško gėlė / muz. R. Sweney ; žodž. St. Balčo. – [19--]. – 3 p. – Viršelio antr.: Miškų gėlė.

Čigonų serenada : 4 mišr. balsams ir solo tenor. / muz. Vl. Paulausko. – Panevėžys : Autoriaus leidinys, [1926]. – 4, [1] p.

Daina apie paukštytę : iš melodramos „Birutė“ : solo sopranui (tenorui) / muz. Vl. Paulausko ; žodž. Br. Buivydaitės. – Panevėžys : Autoriaus leidinys, [19--]. – 7 p.

Dangau, priimki mano maldą : giesmė šv. Trejybei / muz. Vlado Paulausko // Giedokime visi. – Vilnius : Katalikų pasaulis : Lina, 1993. – P. 159.

2 dainos mišriam chorui : liaudies motyvais / muzika Vlado Paulausko. – Panevėžys : Autoriaus leidinys, [19--]. – 3, [1] p.

Džiaukis, žmonija / muz. ir žodž. Vl. Paulausko // Romos Katalikų Bažnyčios vargonininko vadovas. – Vilnius : R. Čekelis, 2001. – P. 35.

Ei, lietuvi, ar girdi! / Vl. Paulauskas // 101 daina. – Chicago : Chicagos lietuvių skautų tuntas „Lituanica“, 1955. – P. 62.

Ei, lietuvi, ar girdi! / Vl. Paulauskas // Dainų kraitis. – Chicago (Ill.) : Karvelis, 1957. – P. 18.

Ei, lietuvi, ar girdi? / Vl. Paulauskas // Šaulių trimitai. – Sodus (Mich.) : J. J. Bačiūnas, [1932]. – P. 20.

Jaunystės žvaigždė : elegija tenorui su fortepionu = Звезда юности : элегия для тенора с акомп. рояля / muzika ir vertimas Vl. Paulausko ; žodžiai I. Mikuckio. – Panevėžys : Vl. Paulauskas, [19--]. – 6 p. – Tekstas gretut. liet., rus.

J. E. Valstybės Prezidentui ponui A. Smetonai sveikinimas : 4 mišriems balsams / žodžiai ir muzika Vl. Paulausko. – Panevėžys : Autoriaus leidinys, 1928. – [4] p.

Kalėdų himnas / muz. Vl. Paulausko ; žodž. St. Balčio // Romos Katalikų Bažnyčios vargonininko vadovas. – Vilnius : R. Čekelis, 2001. – P. 40.

Leiskit į tėvynę / žodžiai Margalio ; liaudies melodija ; 4 mišriems balsams sustatė ir paįvairino Vl. Paulauskas. – Klaipėda : „Ryto“ bendrovė, 19--. – 4 p.

Libera me, Domine : giesmė Vėlinėms / muz. Vl. Paulausko // Romos Katalikų Bažnyčios vargonininko vadovas. – Vilnius : R. Čekelis, 2001. – P. 264.

Libera me, Domine : 4 mišriems balsams / parašė Vl. Paulauskas. – Panevėžys : Autoriaus leidinys, 1931. – 4 p.

Nesek sau rožės prie kasų : duetas / muz. Vl. Paulausko ; žodž. Maironio // Ugniaspalvės aguonėlės. – Vilnius : Valst. grožinės lit. l-kla, 1961. – Nr. 9.

Nesek sau rožės prie kasų! : duetas / muzika Vl. Paulausko ; žodžiai Maironio-Mačiūlio. – Klaipėda ; Tilžė : Rytas, 19--. – 5 p.

Savanorių maršas / muz. Vlado Paulausko ; žodžiai St. Balčo. – Chicago, Ill. : „Dainavos“ ansamblis, 1953 (Cicero : J. Kreivėnas). – 3, [1] p.

Tėve mūsų, op. 3 : 4 mišriems balsams / muzika Vl. Paulausko. – Klaipėda : „Ryto“ bendrovė, [19--]. – 3 p.

Tėve mūsų : SATB // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. – T. 3, p. 171.

Tryptinis. Aš mergytė kaip rožytė : liaudies daina : 4 mišriems balsams / muzika Vl. Paulausko. – Panevėžys : Autoriaus leidinys, [19--]. – 5 p.

Trys šv. Kalėdų giesmės / muzika Vl. Paulausko. – [Panevėžys] : Aut. leidinys, [19--]. – 5 p.

Valio, laisvoji Lietuva! = Vive la Lituanie : 1918 m. vasario m. 16 d. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimui paminėti : maršas fortepijonui / muzika V. Paulauskio. – [S.l.] : Autoriaus leidinys, [1918] (Tilžė : „Ryto“ (Pavlovskio) spaustuvė). – 4 p.

Žalgirio mūšis : (1922) : SATB, S solo, T solo, B solo / Prano Vaičaičio žodžiai // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. – T. 3, p. 173.

Žalgirio mūšis : batališkas veikalas mišriam chorui ir solo tenorui / muz. Vl. Paulausko ; žodžiai Vaičaičio. – Panevėžys : [Autoriaus leidinys], 1935. – 19 p.

Žuvusiems kariams : malda ; Savanorių maršas : 4 mišriems balsams / muzika Vl. Paulausko ; žodžiai savanorio St. Balčo. – Panevėžys : Autorius, [1926]. – 3, [1] p., įsk. virš. – Taip pat vartojama antr.: Žuvusiems savanoriams. – Skiriama Narsiems karžygiams – Lietuvos kariuomenės savanoriams.

Garso įrašai

Duetas (nesek sau rožės) / [muzika] V. Paulausko ; [žodžiai] Maironio ; [atlieka] D. Sadauskas, baritonas; A. Kriščiūnaitė, vokalas; A. Kisieliūtė, fortepijonas // Maironis. – Vilnius : Baltic Optical Disc, 2006. – Įr. 5.

Jūra šaukia = Море зовет / V. Paulauskas ; [atlieka] Lietuvos TSR Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ ;  dirigentas R. Balčiūnas // Lietuvių kompozitorių maršai. – [Москва] : Мелодия, [1978]. – Įr. 9.

Jūra šaukia = Море зовет / V. Paulauskas ; [atlieka] Lietuvos TSR Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ ;  dirigentas R. Balčiūnas // Lietuvių kompozitorių maršai. – [Москва] : Мелодия, [1973]. – Įr. 9.

Jūreivių maršas / Vladas Paulauskas ; tekstas nežinomo autoriaus ; [atlieka]: Los Angeles vyrų kvartetas, Aloyzas Jurgutis, fort. // Los Angeles vyrų kvartetas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 2001. – Įr. 11.

Jūreivių maršas / V. Paulauskas ; akomp. A. Jurgučio ; [atlieka] Los Angeles vyrų kvartetas, muzikinis vadovas ir akompaniatorius Aloyzas Jurgutis // Tu man viena. – Hollywood (Calif.) : Gintaras, [1985]. – Įr. 5.

Jūreivių maršas / V. Paulauskas ; išpildo vyrų choras // [Tėviškėlė…]. – Detroit : Litu-Garsas : Lithuanian Records, 1950. – Įr. 5.

Marcha de los voluntarios [Garso įrašas] = Savanoriu marsas / música: Vl. Paulauskas ; letra: St. Balcas. Florecian los capullos = Zydejo geles / música: W. Rymavicius ; letra: Guerrillero Lituano ; Coro Lituano Mixto „Santa Cecilia“ ; Director: Wenceslao Rymavicius ; Piano: Andrius Kuprevicius ; Donación: Juan Aukstikalnis (1), Benita Aukstikalnyte (2). – Buenos Aires : RCA Victor : RCA Victor Argentina : His Master's Voice, [1946–1958] (Grabacion particular). – 1 plokštelė.

Miškų gėlė / muzika ir žodžiai S. Paulausko ; [atlieka] Niūkaslio lietuvių choras, vadovas ir dirigentas Stasys Žukas // Australijos lietuviai. – Vilnius : Kukū Records : Sutaras, 2000. – Įr. 17.

Miškų gėlė : Klaipėdos gimnazijos daina / V. Paulauskas ; [atlieka] Jaunimo ansamblio „Spindulys“ choras, diriguoja Ona Razutienė, Bronius Budriūnas // Valio jaunystei!. – Hollywood (Calif.) : Gintaras, [1979?]. – Įr. 14.

Miškų gėlė / V. Paulauskas ; [atlieka] Aldona Barcus Daukus, Irene Kalėdinskas, Josephine Miller ; akompanuoja Genovaitė Aleksiūnaitė-Mitchell // Sophie Barcus radio vakaruškininkės dainuoja. – Chicago : Alba Recording, [1960]. – Įr. 9.

Miškų gėlė / S. Paulauskas ; [atlieka] jungtinis mišrus choras, dirigentas A. Čelna // VII-sios Australijos dainų šventės chorų koncertas, Sydney 1972. – Sydney : V. Šliteris, 1972. – Įr. 13.

Oi, berneli / V. Paulauskas ; [atlieka] Aldona Barcus Daukus, Irene Kalėdinskas, Josephine Miller ; akompanuoja Genovaitė Aleksiūnaitė-Mitchell // Sophie Barcus radio vakaruškininkės dainuoja. – Chicago : Alba Recording, [1960]. – Įr. 5.

Oi, greiciau… : canção / [muzika] St. Simkaus ; [atlieka] Julia Joteikaité com J. Stankuno (piano). Nesek sau rozes : canção / V. Paulauskas ; [atlieka] J. Joteikaité & V. Laurinaitis com J. Stankuno (piano). – Rio de Janeiro : Continental, [1942-1950] (Gravações Elétricas Ltda). – 1 plokštelė.

Oi, močiute, motinėle / V. Paulauskas ; [atlieka] Aldona Barcus Daukus, Irene Kalėdinskas, Josephine Miller ; akompanuoja Genovaitė Aleksiūnaitė-Mitchell // Sophie Barcus radio vakaruškininkės dainuoja. – Chicago : Alba Recording, [1960]. – Įr. 8.

Salve, Regina / V. Paulauskas ; [atlieka] Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, meno vadovas ir vyr. dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentė Danutė Vaičiulionienė. – Atliekama lot. // Musica sacra Lithuaniae. – [Москва] : Melodija, 1990. – Plokštelė 2, Įr. 3.

Salve, Regina / V. Paulauskas ; [atlieka] Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, meno vadovas ir vyr. dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentė Danutė Vaičiulionienė. – Atliekama lot. // Musica sacra Lithuaniae. – [Москва] : Melodija, 1990. – Plokštelė 2, Įr. 3.

Savanoriu marsas / [muzika] Vl. Paulausko. Mes broliai, sesutés / [muzika] J. Gudaviciaus. Daina / [muzika] K. Kavecko ; [visus kūrinius atlieka] Lietuviu menininku choras ; Dirg: Juozas Stankunas. – Rio de Janeiro : Continental, [1942-1950] (Gravações Elétricas Ltda). – 1 plokštelė.

Senoj bažnyčioj / Vladas Paulauskas ; žodžiai Bronės Buivydaitės ; [atlieka]: Jūratė Landsbergytė, vargonai, Augustas Kubilius, vokalas // Bažnytinės giesmės ir vargonai. – [Vilnius] : Vilniaus plokštelių studija : Jūratė Landsbergytė ir Augustas Kubilius : Garsų Pasaulis, [1999?]. – Įr. 8.

Senoj bažnyčioj = At an old church / Vladas Paulauskas ; žodžiai Bronės Buivydaitės ; [atlieka]: Augustas Kubilius, baritonas ; Jūratė Landsbergytė, vargonai // Šventos giesmės. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 2005. – Įr. 9.

Straipsniai

Chorų kultūra ir choristų parengimas // Muzikos barai. – 1938, Nr. 10/31, p. 253–254.

„Didžiojo karo metu…“. – Persp. iš: Mokslo dienos, 1937, Nr. 8/9, p. 455–456 // Literatūra ir kalba. – 1990. – [T.] 21, p. 605–607.

Dėl chorvedžių atlyginimo. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1938, Nr. 11/12, p. 285–286.

Kauno valst. gimnazijų būrelių vakaras. – Iliustr. // Mokslo dienos. – 1938, Nr. 12, p. 666–668.

„Nesek sau rožės prie kasų“ : (kaip gimė Maironio dueto tekstas ir muzika) : [muzikos autoriaus V. Paulausko atsiminimai] // Mokslo dienos. 1937. – Nr. 8-9, p. 455–456.

Panevėžio gimnazija vokiečių okupacijos metais. – Portr. // Mokslo dienos. – 1939, Nr. 3, p. 151–154; Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2007. – P. 192–194.

Literatūra apie V. Paulauską

Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita „Ne miestų ir pilių tvirtumu tautos gyvuoja...“: [110-ųjų gimimo metinių proga] // Diena. – 1996, liep. 3, p. 5.

Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita. Panevėžio muzikos mokytojų veiklos istorinio diskurso fragmentas : [pranešimas] / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.  Iliustr. – Santr. liet., angl. // Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai. – [Panevėžys] : Panevėžio kraštotyros muziejus, [2008]. – P. 55–83, 116–119.

Antanaitis, Bronius. Nusikaltimas: [apie kompozitorių, jo ryšius su pokario partizanais] // Antanaitis B. Žodžiai iš pragaro. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1991. – P. 10–12, 57–60, 69, 82, 86.

[Aštuonios vargonininko, chorvedžio Vlado Paulausko, jo šeimos – žmonos Rozalijos ir dukterų, Panevėžio bažnytinių chorų, kolegų pedagogų nuotraukos] // Panevėžys. Senamiesčio gatvė XX a.. – Panevėžys : Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 2014. – P. 268–273.

Baliūnas, Vytautas. Darbas buvo jo džiaugsmas ir paguoda: kompozitoriaus Vlado Paulausko 105-osioms gimimo metinėms // Panevėžio balsas. – 1991, geg. 25, 28.

Baliūnas, Vytautas. Kalbėk – draugu būsi, padainuosi – broliu tapsi : [120-ųjų gimimo metinių proga]. – Portr. // Sekundė. – 2006, geg. 17, p. 5.

Baliūnas, Vytautas Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1727–1995). – Panevėžys : Panevėžio sp., 1995. – 428 p.

Apie V. Paulauską, p. 85, 107, 108 (nuotr.), 169, 175.

Gudelis, Regimantas. Vladas Paulauskas (1884–1960) // Gudelis R. Lietuvių chorinė literatūra. – Vilnius : Egalda, 1998. – P. 243–245.

Hirša Ichilčikas, Vladas Paulauskas, Mykolas Karka ir Juozas Rajeckas – darbingiausi prieškario Panevėžio kultūrininkai : [nuotrauka] // Teatro uždangą praskleidus. Jonas Alekna, 1917–1964. – Vilnius : Forumas „Kultūros eksperimentai“, 2010. – P. 135.

Jakubėnas, Vladas. Istorinė lietuvių muzikos apžvalga: [Vladas Paulauskas (1884–1960) ilgametis chorvedys, vargoninkas ir gimnazijos mokytojas Panevėžyje, parašė populiarių solo bei choro dainų, religinės muzikos, operetę „Kaminkrėtys ir malūnininkas“] // Lietuvių enciklopedija. – T. 15. – Boston (Mass.), 1968. – P. 684–701.

Karaška, Arvydas. Paulauskas Vladas (1886.V.25 Kaune – 1960.VIII.30 Romainiuose) // Muzikos enciklopedija. – T. 3. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. – P. 74.

Karaška, Arvydas. Pasiaukojęs Lietuvai ir muzikai: [Vladui Paulauskui – 110] // Panevėžio balsas. – 1996, birž. 5, p. 2–3.

Knizikevičienė, Liudvika. Prisimenant muziką Vladą Paulauską. – Iliustr. // Sekundė. – 2014, lapkr. 19, p. 7.

Lietuviškos dainos kelias: [minimas ir V. Paulauskas] // Dainų šventė / Parengė Vaidotas Karlonas. – Vilnius, 1990. – P. 8–12.

Mikeliūnienė, Stasė. Pažadinta istorinė atmintis : Vlado Paulausko 120-osios gimimo metinės. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2006, birž. 13, p. 8.

Mikeliūnienė, Stasė. Kompozitorius Vladas Paulauskas. – Iliustr. // Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija. – Panevėžys : Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“, 2007. – P. 61–64.

Muzikas Vl. Paulauskas parašė naują maršą [„Į laisvę“] // Panevėžio apygardos balsas. – 1942, vas. 22, p. 6.

Nemanis, Jonas. Prisiminimai apie Lietuvos savanorį Vladą Paulauską // Gimtinė. – 2000, vas. 1–29, p. 6.

Nemanis, Jonas. Prisiminimai apie savanorį, kompozitorių, mokytoją Vladą Paulauską // Tėvynė. – 1997, vas. 22, p. 5.

Orlova, Janina. Du muzikai – du likimai: [apie choro dirigentą, pedagogą, vargonininką Vladą Paulauską ir muzikos mokytoją, vargonų meistrą Adolfą Karašką] // Panevėžio balsas. – 1996, vas. 16, p. 5.

Panevėžiečiai – muzikos darbuotojai : [apie G. J. Ichilčiką, V. Paulauską, M. Karką ir J. Rajecką]  Iliustr. // Muzika. – 1925, Nr. 1, p. 16–17.

Paulauskas, Vladas. – Portr. // Lietuvių enciklopedija. – T. 22. – Boston (Mass.), 1960. – P. 184.

Paulauskas, Vladas// Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – T. 2. – Vilnius : Mintis, 1968. – P. 798.

Paulauskas, Vladas // Zubrickas B. Tarybų Lietuvos chorvedžiai. – Vilnius : Vaga, 1984. – P. 159–160.

Paulauskas Vladas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. 17. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – P. 650.

Paulauskas Vladas. – Portr. // Lietuvių kompozitoriai. – Vilnius : Vaga, 2004. – P. 310–311.

Sano, Takao. Ex libris. „Aido“ draugijai – 100. Vladas Paulauskas : [ekslibrisas] // „Aido“ draugijai 100. – Panevėžys : Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. – P. 30.

Stankevičius, A. Savanoris kūrėjas Vladas Paulauskas // Draugas. – Chicago (Ill.), 1998, vas. 14, p. 4.

Čepauskas, Alfonsas. Ex libris. „Aido“ draugijai – 100. Antano Bujavičiaus. Vladas Paulauskas: in memoriam : [ekslibrisas] / Alfonsas Čepauskas // „Aido“ draugijai 100. – Panevėžys : Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2006. – P. 14.

Vertelka, Bronius. Kai gaudė vario triūbos : [apie Panevėžio muzikiniame teatre vykusį chorvedžio V. Paulausko 120-osioms gimimo metinėms skirtą kūrybos vakarą]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2006, geg. 31, p. 6.

Vyliūtė, Jūratė. Vladas Paulauskas – Panevėžio muzikos mokyklos įkūrėjas // Muzikos barai. – 2015, Nr. 2, p. 8–11.

Vyliūtė, Jūratė. Buvo ir liko Lietuvos žmogus. – Iliustr. // Vyliūtė J., Kirdienė G. Lietuviai ir muzika Sibire. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013. – P. 178–199.

Vokalinės muzikos kūrėjai : [ir apie kompozitorių, chorvedį Vladą Paulauską, jo veiklą Panevėžyje 1912–1946 m.]. – Iliustr. // Lietuvos muzikos istorija. – T. 2. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. – P. 494–503.

Zubrickas, Boleslovas Lietuvos chorų istorija. – Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1994. – 313 p.

Apie Vladą Paulauską p. 19, 27, 35–36, 39, 52.

Zubrickas, Boleslovas Moksleivių chorų veikla 1917–1940 metais: [ir apie V. Paulauską, jo suburtus moksleivių chorus Panevėžyje] // Zubrickas B. Moksleivių chorai. – Vilnius : Vaga, 1988. – P. 11–23.

Zubrickas, Boleslovas Paulauskas Vladas // Zubrickas B. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. – Vilnius : Lietuvos liaud. kultūros centras, 1999. – P. 470–471.

Bibliografija